Balancetes

Balancete 3° Trimestre 2023

Balancete 3° Trimestre 2023

Balancete 4° Trimestre 2023

Balancete 4° Trimestre 2023

Balancete 2° Trimestre 2023

Balancete 2° Trimestre 2023

Balancete 1° Trimestre 2023

Balancete 1° Trimestre 2023

Balancete 4° Trimestre 2022

Balancete 4° Trimestre 2022

Balancete 3° Trimestre 2022

Balancete 3° Trimestre 2022

Balancete 2° Trimestre 2022

Balancete do segundo trimestre de 2022.

Balancete 1° Trimestre 2022

Balancete 1° Trimestre 2021

Balancete 4° Trimestre 2021

Balancete 4° Trimestre 2021

Balancete 2° Trimestre 2021

Balancete 2° Trimestre 2021

Balancete 3° Trimestre 2021

Balancete 3° Trimestre 2021

Balancete 1° Trimestre 2021

Balancete referente ao primeiro trimestre do ano de 2021.

Balancete 4° Trimestre 2020

Balancete 4° Trimestre de 2020

Balancete 3° Trimestre 2020

Balancete do terceiro trimestre de 2020

Balancetes do 1° e 2° Trimestres 2020

Balancetes do 1° e 2° Trimestres de 2020

Balancete 4° Trimestre 2019

BALANCO 4 TRIM 2019 SINDAE.